Saint Paul Catholic Center

​​ Roman Catholic 

Church